druk z twojego zdjęcia

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

skycolor24.pl

 

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem: skycolor24.pl.

Sprzedającym jest SKYCOLOR24 SP. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-707) przy ul. Ciasna 2, wpisana do KRS pod nr 0000749299, zwana zamiennie także „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać pod adresem: bok@skycolor24.pl bądź nr telefonu: +48 721 676 100 w dni robocze w godzinach od 8.00 do 18.00 oraz w soboty w godzinach od 8.00 do 13.00.

[Definicje]

 §1

 

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca – podmiot dokonujący zakupów w Sklepie internetowym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej;
 5. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. Towar – przedmiot oferowany w Sklepie Internetowym, którego dotyczy Umowa Sprzedaży.
 7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 8. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem skycolor24.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 10. Formularz zamówienia – formularz dostępny na stronie skycolor24.pl, poprzez który dokonywane są zamówienia towarów.
 11. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 12. Konto – konto Klienta w sklepie, w którym są gromadzone podane przez Klienta dane oraz informacje na temat złożonych zamówień.
 13. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

 

[Stosowanie postanowień Regulaminu]

§2

 

 1. Regulamin znajduje zastosowanie w umowach zawieranych z Klientami za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem skycolor24.pl.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem skycolor24.pl oraz prawa i obowiązki Usługodawcy. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Kupującym a Usługodawcą.

 

 

[Postanowienia ogólne]

§3

 

 1. Właścicielem Sklepu internetowego oraz podmiotem, z którym zawierana jest umowa sprzedaży, jest SKYCOLOR24 sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-707) przy ul. Ciasna 2, wpisana do KRS pod nr 0000749299.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest podmiot wskazany w ust. 1.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na Stronie WWW, tj. skycolor24.pl.

 §4

Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w trakcie realizacji Zamówienia.

 1. Sklep internetowy skycolor24.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Towary oferowane przez Usługodawcę są tworzone na indywidualne zamówienie Klienta, są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji Zamówienia, wystarczające jest dysponowanie przez Klienta:
  1. urządzeniem podłączonym do sieci Internet,
  2. aktywnym kontem poczty elektronicznej,
  3. standardową przeglądarką internetową,
  4. podstawowym systemem operacyjnym.
 4. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

§5

 1. Niezależnie od Towarów oferowanych w Sklepie internetowym, Klient posiada możliwość złożenia zamówienia Towaru za pośrednictwem sieci Internet (usługa świadczona drogą elektroniczną).
 2. Do złożenia zamówienia nie jest konieczne rejestrowanie się oraz założenie Konta w Sklepie internetowym.
 3. Usługodawca umożliwia Klientowi założenie indywidualnego Konta, w którym przechowywane są dane Klienta oraz historia zamówień.
 4. Założenie Konta jest możliwe poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem: https://skycolor24.pl/logowanie?back=identity. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego Konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Usługodawcy, a Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 5. Klient może w każdym czasie usunąć swoje Konto, bez wpływu na możliwość dalszego zamawiania Towarów oferowanych w Sklepie internetowym.
 6. W sprawach związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego, w tym dot. problemów z logowaniem oraz wszelkich innych nieprawidłowości związanych z jego działaniem, jak również w sprawie wszczęcia procedury reklamacyjnej, Klient może wysłać wiadomość elektroniczną na adres e-mail: bok@skycolor24.pl, bądź kontaktować się w dni robocze w godzinach od 8.00 do 18.00, a w soboty od 8.00 do 13.00 pod numerem telefonu: +48 721 676 100.

 

[Towar i cena]

§6

 Usługodawca zamieszcza w Sklepie internetowym skycolor24.pl informacje o istotnych właściwościach Towaru oraz o jego cenie.

 1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej skycolor24.pl są cenami brutto (powiększonymi o należną stawkę podatku VAT) podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki. Usługodawca jest płatnikiem podatku VAT.
 2. Do ceny towaru należy doliczyć koszty przesyłki (dostawy). Aktualny cennik znajduje się na stronie Sklepu internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany asortymentu znajdującego się w ofercie, w tym do wycofania i wprowadzenia nowego Towaru, przeprowadzenia i odwoływania akcji promocyjnych lub dokonywania ich zmian. Cena Towaru w Sklepie internetowym może ulegać zmianom. Dla Klienta wiążąca jest cena z chwili dokonania Zamówienia.

 

[Składanie zamówienia]

§7

 

 1. Zgodnie z § 5 ust. 2 Regulaminu, do złożenia zamówienia nie jest konieczne posiadanie Konta ani też inne rejestrowanie się w Sklepie internetowym.
 2. Zamówienia składane są za pośrednictwem strony skycolor24.pl poprzez wypełnienie formularza zamówienia.
 3. Składanie zamówień jest możliwe 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 4. Na procedurę złożenia zamówienia składa się w szczególności:
 • ­   wybór produktu oferowanego na stronie, wybór zdjęcia lub grafiki;
 • ­   określenie wymiaru i materiału, z jakiego ma zostać wykonana ozdoba ścienna;
 • ­   zamówienie Towaru poprzez dodanie do koszyka skonfigurowanego produktu, klikając na przycisk „dodaj do koszyka”;
 • ­   wypełnienie formularza zamówienia – bądź z poziomu Konta Klienta bądź jako niezarejestrowany Klient, podając dane niezbędne do zrealizowania Umowy, takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail bądź telefon kontaktowy;
 • ­   podanie adresu do dostawy Towaru oraz danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT;
 • ­   wybór formy płatności oraz dostawy;
 • ­   zapoznanie się i zaakceptowanie przedmiotowego Regulaminu, co jest dobrowolne, ale niezbędne dla zrealizowania zamówienia;
 • ­   zapoznanie się z Polityką prywatności;
 • ­   kliknięcie w przycisk „Zamawiam i płacę” bądź o innym, równoważnym brzmieniu.

                   Zamówienie jest złożone, jeśli Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia formularza zamówienia przez Usługodawcę. Z tą chwilą pomiędzy Stronami zawarta zostaje umowa sprzedaży.

 1. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Usługodawca skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Usługodawca ma prawo do anulowania Zamówienia.

                   Klient w procesie składania zamówienia otrzyma fakturę VAT, która zostanie załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Usługodawcę również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

                  

 1. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe w formularzu zamówienia są prawdziwe. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. W wypadku gdy podane dane, o których mowa w § 7 pkt. 4, nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 3. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.
 4. Czas realizacji zamówienia wskazany jest w potwierdzeniu złożenia zamówienia oraz w zakładce dostawa https://skycolor24.pl/content/17-dostawa.

Czas realizacji zamówienia zawiera również czas dostawy Towaru, który uzależniony jest od działania firmy kurierskiej i wynosi standardowo od 24h do 72h od momentu przekazania Towaru kurierowi.

 1. W przypadku nie dokonania płatności w ciągu 7 dni roboczych od dnia dokonania zamówienia towaru, Usługodawca ma prawo do anulowania zamówienia.
 2. Informacje o Towarach w Sklepie internetowym m.in. ich opisy, ceny, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, zgodnie z warunkami Regulaminu.

 

 

[Realizacja zamówienia]

§ 8

 

 1. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma automatyczną odpowiedź na adres poczty elektronicznej potwierdzającą otrzymanie Zamówienia.
 2. Realizacja Zamówienia obejmuje wydruk wybranego przez Klienta zdjęcia na wybranym przez niego materiale, a także pakowanie i wysyłkę.
 3. Zamówienie poczytuje się za zrealizowane z chwilą przygotowania Towaru (przedmiotu zamówienia) do wysyłki na adres wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia albo z chwilą przygotowania zamówienia do odbioru osobistego przez Kupującego.

 

[Płatność i dostawa]

§ 9

 

 1. Usługodawca oferuje następujące możliwości płatności:

­ - przelew na rachunek bankowy Usługodawcy (w tytule należy podać nr zamówienia lub nazwę Towaru oraz adres e-mail);

­  - płatność za pośrednictwem platformy przelewy24.pl, zgodnie z Regulaminem usług dostępnym pod adresem:

Regulamin Przelewy24

- płatność z wykorzystaniem kart płatniczych

Operatorem płatności jest firma PayPro SA, właściciel serwisu Przelewy24.

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 1. Koszt dostawy Towarów ponosi Klient. Wysokość opłat określona jest w tabeli dostępnej pod zakładką: https://skycolor24.pl/content/17-dostawa. Klient jest każdorazowo informowany o ostatecznej cenie do zapłaty, w tym o kosztach dostawy Towaru.
 2. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub wskazany drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

 

 

 

[Odstąpienie od umowy]

§10

 

 1. Towary zamawiane przez Klienta w Sklepie internetowym konfigurowane są indywidualnie poprzez wybór produktu, zdjęcia, oraz wymiaru.
 2. Zgodnie z art. 38 pkt. 3) ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. Z 2014 r. poz. 827), przedmiotem zamówienia jest Towar nieprefabrykowany, stworzony od początku według specyfikacji Klienta, zatem nie przysługuje Klientowi prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania przyczyny, a to w zakresie Towarów wyprodukowanych na indywidualne żądanie Klienta na podstawie parametrów przez niego wybranych.

 

 §11

 

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (SKYCOLOR24, Polna, 43-251 Pawłowice, Polska, bok@skycolor24.pl, telefon: 721676100) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 175 PLN.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do:

Umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 

[Reklamacje]

§ 12

 

 1. Usługodawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne polegające na niezgodności towaru z umową, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikały z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej.  
 2. W przypadku zgłoszenia roszczeń z tytułu rękojmi i zgodności Towaru z umową, zakupiony towar należy odesłać na adres do doręczeń Usługodawcy wraz z opisem reklamacji.
 3. Po otrzymaniu reklamacji oraz reklamowanego Towaru, Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i prześle Klientowi odpowiedź na wskazany przez niego adres pocztowy lub adres poczty elektronicznej. Brak ustosunkowania się do zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni uważa się za uwzględnienie reklamacji. Dla zachowania terminu konieczne jest poinformowanie Klienta w tym terminie o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku uwzględnienia reklamacji, zostanie ona zrealizowana w terminie 14 dni od podjęcia decyzji o jej zasadności.
 4. Usługodawca informuje, iż zamówiony i dostarczony Towar może nieznacznie różnić się od Towaru oferowanego w Sklepie internetowym, tzn. minimalne różnice w wymiarze, rodzaju i jakości materiału, co jest naturalną konsekwencją produkcji Towaru, nie wypływającą jednak na jego właściwości. Możliwe są również nieznaczne różnice w kolorystyce Towaru wynikające z ustawień monitora komputera, bądź innego urządzenia, które nie mogą stanowić podstawy reklamacji.
 5. Klient jest uprawniony do żądania doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z umową bądź jego wymianę, jeśli dostarczony Towar ma wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność bądź nie posiada właściwości, o których zapewniał Usługodawca.

POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

Informujemy, że Konsumentom przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: uokik.gov.pl w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.

Ponadto pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr [https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL] Konsumenci mają dostęp do internetowej platformy rozstrzygania sporów konsumenckich (tzw. platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi Konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Skorzystanie z ww. pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń i rozstrzygania sporów jest dobrowolne i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu (Konsument i sprzedawca) wyrażą na to zgodę.


[Prawa autorskie]

§ 13

 1. Klient, korzystając ze Sklepu internetowego, zobowiązany jest do przestrzegania praw własności intelektualnej – Towary oferowane przez Usługodawcę chronione są prawem autorskim. Produkcja, powielanie, rozpowszechnianie wszelkich utworów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego jest niedozwolona bez wyraźnej zgody uprawnionego. Wykorzystanie zdjęć, grafik, tekstów, opisów zamieszczonych przez Usługodawcę możliwe jest na podstawie jego wyraźnej zgody.
 2. W celu usunięcia wątpliwości Usługodawca informuje, iż nabycie Towarów nie jest równoznaczne z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do nich.
 3. Klient, korzystając z opcji stworzenia Towaru z własnego zdjęcia, oświadcza, iż jest uprawniony do korzystania z utworu w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia. W takiej sytuacji Usługodawca nie nabywa praw autorskich do przekazanego utworu, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne ich naruszenie.
 4. W pozostałym zakresie, w odniesieniu do praw autorskich zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązujące, w tym ustawa z dnia 2 kwietnia 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. Własne zdjęcia Klienta nie mogą zawierać treści niezgodnych z obowiązującym prawem lub godzić w dobre obyczaje, w przeciwnym razie Usługodawca może odmówić realizacji zamówienia.

 

[Dane osobowe oraz ochrona prywatności]

§14

 

 1. Podane przez Klienta dane osobowe są przetwarzane przez Usługodawcę zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, a to w szczególności ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz ogólnym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych (RODO).
 2. Zasady oraz zakres przetwarzanych danych określone są w dokumencie Polityka prywatności oraz polityka plików cookies.

 

 

[Zmiana Regulaminu]

§ 15

 

 1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania doszło do zmiany Regulaminu, Klient jest o nich informowany i akceptuje, bądź nie jego postanowienia po zmianach. Klientowi, który nie akceptuje wdrożonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie. Klient może również złożyć stosowne oświadczenie w dowolnej formie, celem rozwiązania umowy o prowadzenie konta.
 3. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 4. Aktualny Regulamin publikowany jest na skycolor24.pl oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie. Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza (link) zamieszczonego na stronie skycolor24.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

 

 

[Postanowienia końcowe]

§ 16

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem będącym Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Usługodawca informuje także Konsumenta, iż istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów i dochodzenia przez niego roszczeń, w tym arbitrażu, mediacji i sądownictwa polubownego, których zasady prowadzenia i zasady dostępu do procedur są określone przez właściwe środki arbitrażu, mediacji i sądownictwa polubownego oraz w zgodzie z odrębnymi przepisami.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 4. Żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku ustalenia istnienia postanowienia naruszającego te uprawnienia, zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30.05.2014 r. o Prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).
 5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 28.12.2018r.

 


OPINIE